برنامه های وفاداری

خرید از فروشگاه

به ازای هر 10,000 ریال خرید از فروشگاه 1 امتیاز در باشگاه مشتریان کسب کنید.

پلکان وفاداری باشگاه

درباره ویژگی ها و شرایط رده بندی باشگاه مشتریان بدانید :

  • مشتریان در این پلکان قرار میگیرند.
اطلاعات تکمیلی